Reserveringsvoorwaarden NIVON 2020:

Deze gelden voor huizen en terreinen van de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen. Daarnaast worden bij aanmelding ook nog de extra toegevoegde regels i.v.m. de coronamaatregelen met u doorgenomen.

 1. ALGEMEEN
Begrippenkader Verklaring
Aanmeldsecretaris/AMS De persoon die er uiteindelijk zorg voor draagt dat de reservering administratief op de juiste wijze wordt verwerkt
Accommodatie Een natuurvriendenhuis of kampeerterrein van de Stichting
Afbericht/annulering Een voortijdige melding dat een of meerdere personen, om welke reden dan ook, niet kunnen verblijven/verschijnen
Gast Degene die geboekt heeft of deel uitmaakt van de personen van de betreffende boeking
Groep Een gezelschap van minimaal 9 personen in een huis / op een kampeerterrein dat meer dan 2 plekken reserveert
Kosten van verblijf Kosten die samenhangen met de overnachting(kamer/bed of kampeerplek/persoon) of de zaalhuur
No show Het niet komen opdagen voor een geboekt verblijf zonder afmelding
Schriftelijk Per brief of email verzonden bericht
Stichting De Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen (NVH)

1.2 De Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen kunnen worden gereserveerd door leden en/of niet leden.

1.3 Zowel individuelen als groepen kunnen reserveren.

1.4 In de perioden van de schoolvakanties en/of in weekeinden zijn accommodaties soms niet voor groepen beschikbaar.

1.5 Zaalhuur zonder overnachting in het huis ( geldt  ook voor vergaderingen en bijeenkomsten)  is – indien beschikbaar- mogelijk, eventueel te verhogen met een energietoeslag.

1.6 Indien, om wat voor reden dan ook, de Stichting niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal de reservering in overleg worden ondergebracht bij een andere soortgelijke accommodatie, of vindt restitutie plaats van het reeds vooruitbetaalde bedrag.

 1. PROCEDURE en BETALING(EN)

2.1 Alle reserveringen dienen rechtstreeks te geschieden bij de aanmeldsecretaris van de gewenste accommodatie of door de persoon naar wie verwezen wordt door de AMS.

2.2 U ontvangt een reserveringsbevestiging annex factuur of een afbericht.

2.3 Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient een aanbetaling te worden gedaan via de op die factuur aangegeven betaalwijze.

2.4 De hoogte van de aanbetaling is 30 % van de totale kosten.

2.5 Bij een boeking minder dan 1 maand voor aanvang van het verblijf dient het hele bedrag in één keer direct te worden betaald.

2.6 Het restant van de verschuldigde som dient uiterlijk 1 maand vóór verblijf te zijn voldaan.

 1. TARIEVEN

3.1 De tarieven voor een verblijf in het lopende jaar in of op een accommodatie alsmede de gehanteerde periodes voor hoogtarief en basistarief staan vermeld op https://nivon.nl .

3.2 Naast de overnachtingskosten kunnen nog toeslagen in rekening worden gebracht zoals toeristenbelasting, toeslagen voor extra faciliteiten of anderszins.

3.3 Een accommodatie kan bij reservering door groepen een borgsom in rekening brengen.

3.4 Wijzigingen in de tarieven voor volgende kalenderjaren zijn voorbehouden.

 1. VOORWAARDEN bij ANNULERING en KOSTEN bij DEEL-AANPASSING van de RESERVERING

4.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via mail te geschieden en kan alleen plaatsvinden bij de aanmeldsecretaris van het betreffende huis of kampeerterrein. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Door de annulering vervallen alle rechten op verblijf.

4.2 Indien een individuele gast om welke reden dan ook tot annulering overgaat, of zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt resp. no show is, zijn aan de Stichting annuleringskosten verschuldigd.

4.3 De annuleringskosten bedragen bij annulering:

 • binnen 1 week na de factuur/bevestiging kosteloos
 • tot vier maanden vóór aanvang van het verblijf € 10,- per persoon (huis) of € 6,- per persoon (kampeerterrein)
 • tot twee maanden voor aanvang 50% van de totale kosten van verblijf, maar minimaal € 25,-,
 • tot één maand voor aanvang 75% van de totale kosten van verblijf, maar minimaal € 25,-
 • tot één dag voor aanvang 90% van alle kosten, met een minimum van € 25,-
 • bij annulering op de aanvangsdatum zelf of bij no show zijn die kosten 100%.

4.4 De annuleringskosten zijn direct na annulering of niet gebruikmaking/no show verschuldigd en opeisbaar en zullen door de Stichting worden verrekend met het reeds vooruitbetaalde bedrag.

4.5 Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt géén restitutie plaats.

4.6 Indien sprake is van no show zijn de volledige overnachtings- en bijkomende kosten verschuldigd.

4.7  Indien in een reservering de periode van verblijf op verzoek van de gast wordt aangepast en/of het aantal deelnemers wordt gewijzigd, wordt per keer €10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De Stichting is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers gedurende hun verblijf in de huizen c.q. op de terreinen lijden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan de Stichting toe te rekenen is.

 1. TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR DE STICHTING EN ONTRUIMING BIJ WANPRESTATIE TER PLEKKE

6.1 Indien een gast/een van de gasten de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels en/of de voorschriften van het lokale bevoegd gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Stichting niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de Stichting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de gast en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en ten spoedigste te verlaten.

6.2 Indien de gast en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de Stichting gerechtigd op kosten van de gast de accommodatie te ontruimen.

6.3 Indien betrokkene(n) van oordeel is/zijn dat de Stichting ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij het Centraal Bestuur van de Stichting (zie 7.2) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De gast blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 1. KLACHTENPROCEDURE

7.1 Bent u als bezoeker van een natuurvriendenhuis of Nivon kampeerterrein niet tevreden en wilt u een klacht indienen of een voorstel voor verbetering doen?

Neemt u dan eerst contact op met de gastvrouw/gastheer  of de aanmeldsecretaris. Zij zullen proberen u van dienst te zijn.

7.2  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of verbetervoorstel of wilt u hulp bij het indienen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van het Centraal Bestuur of u kunt een mail sturen. De klachtencoördinator neemt dan contact met u op. Het adres is : bestuur@nivon.nl of het bestuur van de Stichting NVH, Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam

Amsterdam, 1 januari 2020